skip to Main Content

Uw onafhankelijke specialist in zakelijke telecom

Met meer dan 20 jaar ervaring staat Indatel dicht bij organisaties en verenigingen in België. Voor uw telecomvraagstukken bieden wij een service op mensenmaat, én met een menselijk gelaat. Als onafhankelijke telecomspecialist luisteren wij naar ùw behoeften en gaan we samen met u op zoek naar de meest voordelige en flexibele oplossing voor uw zakelijke telecom.

Hans Vermeesch

hans.vermeesch@indatel.be
Tel: 03/6484955

Bert Loos

bert.loos@indatel.be
Tel: 03/6484952
hosting-img
ALGEMENE VERKOOPS – EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

De algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van INDATEL BVBA gelden voor alle aan onze vennootschap overgemaakte bestellingen of opdrachten, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. De klant wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling, ook wanneer deze klant geen handelaar zou zijn. Alle vervoer, zowel nationaal als internationaal, uitgevoerd door onze vennootschap, geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden bepaald door het C.M.R. – Verdrag van 19.05.1956. Afwijkend van art. 1793 van het B.W. worden de hoeveelheden of werken in meer, vermoed besteld te zijn en aanvaard door de opdrachtgever en worden zij gefactureerd aan dezelfde eenheidsprijzen dan de aanvankelijke opdracht, en bij gebreke aan mogelijk vergelijk, worden zij aangetekend aan een regieprijs, welke van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1.Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn al onze aanbiedingen steeds vrijblijvend. 2. Al onze aanbiedingen en verbintenissen, aangegaan door onze vertegenwoordigers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging vanuit onze vennootschap. 3. Bestellingen van klanten zijn slechts bindend zodra onze vennootschap deze schriftelijk heeft aanvaard of de uitvoering van de overeenkomst heeft aangevat.  4. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke missingen vanwege de klant of derden van bijvoorbeeld maat, soort, hoeveelheid, e.a.  5. Wanneer de bestelling gedaan wordt voor een rekening van een derde is de besteller hoofdelijk gehouden tot betaling van hetgeen overeenkomstig de bestelling werd geleverd.  6. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud tussen de offerte en de levering dan gaat de tekst van de factuur voor.

Artikel 3: Leveringsvoorwaarden

1.De leveringen worden geacht uitgevoerd te zijn zoals overeengekomen behoudens andersluidende uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging door beide partijen. De geleverde goederen worden geacht conform te zijn aan hetgeen besteld werd tenzij binnen de 48 uren na levering schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden per aangetekende brief. De aanvaarding van de levering bevestigt dat de levering is gebeurd zoals overeengekomen. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de klant te worden ingesteld binnen 1 maand na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering in toepassing op art. 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval worden ingesteld binnen 6 maanden na levering.

2. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper zal de klant de schade concreet moeten bewijzen. Partijen zijn het erover eens dat de schade maximaal gelijk is aan de kostprijs van de geleverde goederen. Geen andere gevolgschade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. INDATEL BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren of mislukken van de backup, voor het verlies van data (van eender welke aard) of voor een virusaanval met de hiermee gepaard gaande gevolgschade. INDATEL kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van uitval of van onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk, switchen, hubs, router, netwerkbekabeling, communicatielijnen, servers, pc of andere randapparten.

3. De geleverde goederen blijven tot op het ogenblik dat ze volledig betaald zijn de exclusieve eigendom van de verkoper. De klant is evenwel verantwoordelijk voor de geleverde goederen en de risico – overdracht gebeurt vanaf de individualisering van de verkochte goederen op onze vennootschap. De klant is alleen verantwoordelijk en hij zal ons hiertoe zonodig vrijwaren voor elke schade aan zichzelf en/of aan derden als gevolg van de levering en de wijze van levering zoals deze gebeurde op verzoek en op aanwijzing van de klant. Gedurende deze periode is het de klant verboden erover te beschikken en behouden wij ons het recht voor ze terug te nemen op kosten van de klant – koper, in wiens handen ze zich ook bevinden onverminderd het recht op betaling. Hiertoe geeft de klant aan de verkoper een formeel en onherroepelijk mandaat en verbindt hij er zich toe aan de verkoper alle inlichtingen te verstrekken i.v.m. een adreswijziging, verandering van beroep of een eventuele overdracht van de handelszaak.

4. De klant is verplicht het juiste afleveringsadres tijdig mede te delen, de plaats van de levering toegankelijk te maken voor de verkoper alsook alle medewerking te verlenen om de levering te laten gebeuren zoals overeengekomen. Eventuele verplichtingen van overheidswege ter plaatse vallen ten laste van de klant. De klant is verantwoordelijk voor elke aanwijzing ofinstructie die hij geeft bij de levering van de goederen.

5. Voor zover een leveringstermijn is overeengekomen is deze niet bindend en geldt deze enkel als inlichting zonder verbintenis van levering op een bepaalde datum. Overschrijding van een leveringstermijn kan voor de verkoper nooit aanleiding geven tot boete of schadeloosstelling. Indien de levering niet kan plaatsvinden door omstandigheden vreemd aan de verkoper, zal de levering opgeschort worden en slechts mits akkoord van beide partijen afgelast worden.

Artikel 4: Waarborg

De waarborg omvat alleen het gratis vervangen van defecte onderdelen, excl. arbeidsloon en reiskosten. Bovendien sluit zij iedere vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit. Om te kunnen genieten van de waarborg moet het materiaal op kosten van de koper bij onze vennootschap worden afgeleverd en afgehaald. De goederen reizen steeds op risico van de koper, wat ook de wijze van levering is. De verleende waarborg is niet toepasselijk:

– indien onderdelen en toebehoren door de koper of zijn aangestelde gebruikt werden, die niet erkend zijn door onze vennootschap;

– indien het apparaat zonder toestemming van onze vennootschap van eigenaar veranderde;

– op rubber onderdelen, elektrische snoeren en linten;

– in geval van beschadiging van het materiaal ten gevolge van een ongeval, brand, waterschade of val, oproep, oorlogen en andere gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil of de verantwoordelijkheid van onze vennootschap.

Artikel 5: Prijs en betaling

Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt als prijs voor de bestelde goederen de prijs vermeld in de ten tijde van de schriftelijke bestelling geldende prijslijst van onze vennootschap. Ingeval van bewijsbare kostenstijging tussen het tijdstip van het verbindend worden van een order en het tijdstip van de levering, heeft onze vennootschap het recht de prijs te verhogen met het bedrag waarmee haar kosten zijn verhoogd alsmede met de margeverruimingen die de wet op dat moment toelaat. Eventuele montage en installatiewerken zijn steeds voor rekening van de klant. De facturen zijn contant betaalbaar. Bij nietbetaling voor de vervaldag wordt van rechtswege een interest van 12 % per jaar aangerekend. Elke onbetaalde factuur brengt bovendien van rechtswege de verplichting met zich mee tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 10 % van het bedrag met een minimum van 62 Euro. Het niet – naleven van één van de betalingsvoorwaarden of van de betalingstermijnen heeft tot gevolg dat het nog verschuldigde bedrag onmiddellijk in zijn totaliteit opeisbaar wordt. In geval van niet – betaling op de vervaldag of bij het protesteren van één enkele wissel, de andere wissels die eventueel werden uitgegeven en nog niet vervallen zijn en te dagvaarden op grond van het contract voor het geheel van de nog verschuldigde bedragen mits terugsturing aan de klant van de wissels die zij in haar bezit heeft. Indien de klant met enige betaling achter is, een verzoekschrift ter verkrijging van surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie geraakt of ten laste van hem beslag wordt gelegd, dan worden alle door de klant aan onze vennootschap te betalen bedragen terstond opeisbaar. De consument – koper heeft het recht op een gemeenrechtelijke schadevergoeding in geval van wanprestatie door de verkoper. Zo er al een grond zou bestaan om enige betaling in hoofde van de verkoper in te houden, dan kan dat slechts voor dat gedeelte van de te betalen koopprijs dat in verhouding tot de omvang van het gebrek staat.

Artikel 6: Ontbinding van het contract

In geval de klant één van de in het huidig contract voorziene verplichtingen niet naleeft behoudt onze vennootschap zich het recht voor om de ontbinding van het contract in rechte te vorderen, de verkochte zaak terug te nemen en schadevergoeding te eisen. In dit opzicht dient elke clausule van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden als essentieel beschouwd te worden. De demonteer- en transportkosten zijn ten laste van de klant, in geval van terugname van het materiaal. Indien de klant, welke de bestelling plaatst, toch nog afziet van de uitvoering ervan, dan dient hij een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 30 % van de aannemingsprijs van het factuurbedrag incl. BTW bedrag dat de klant bij deze uitdrukkelijk aanvaardt en waarvoor geen herleiding mogelijk is, dit als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat onze vennootschap een bijkomend bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.

Artikel 7: Toepasselijke voorwaarden en recht

Tenzij op grond van overleg uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeengekomen gelden uitsluitend deze voorwaarden voor alle leveringen van onze vennootschap. De nietigheid van een beding of van een passage van een beding heeft niet de nietigheid tot gevolg respectievelijk van de overige bedingen of van het beding. Op iedere overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing m.n. zowel betreffende het tot stand komen, het bestaan als de gevolgen van de overeenkomst. Alle facturen van onze vennootschap zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap. De aanvaarding van wissels of andere betalingsgescheiden doen niet af aan deze clausule. Overigens ontstaan ook alle verbintenissen van onze vennootschap op haar maatschappelijke zetel.     Geschillen omtrent de overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing voor overeenkomsten met rechtsonderdanen van de E.E.G. overeenkomstig het E.E.X.- verdrag van 27.09.1968.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Article 1 : Généralités

Les conditions générales de vente et de livraison de INDATEL BVBA sont applicables à toutes les commandes passées auprès de notre entreprise, à l’exclusion des conditions du passeur de commande. Le client est supposé accepter ces conditions explicitement par le simple fait de sa commande, et ce, même si ce client s’avérait ne pas être un commerçant. Tous les transports, tant nationaux qu’internationaux, effectués par notre société, le sont uniquement dans les conditions déterminées par la CMR – Convention du 19-05-1956. Contrairement à l’article 1793 du Code civil, les quantités de travail supplémentaires, censées avoir été commandées et acceptées par le client, sont facturées au même tarif unitaire que celui du contrat initial et, à défaut de comparaison possible, elles sont enregistrées à un prix directeur, qui est d’application au moment de l’exécution.

Article 2 : Réalisation du contrat

1. Sauf indication explicite du contraire, toutes nos offres sont toujours sans engagement. 2. Toutes nos offres et obligations, engagées par nos représentants, ne sont valables qu’après confirmation écrite délivrée par notre société. 3. Les commandes des clients ne sont contraignantes qu’après avoir été acceptées par notre société par écrit ou que l’exécution du contrat a commencé. 4. Nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs qui surviendraient à cause du client ou d’un tiers, comme la taille, le type, la quantité, etc. 5. Lorsque la commande est effectuée au nom d’un tiers, la personne qui commande est solidairement tenue responsable de payer ce qui a été livré conformément à la commande 6. En cas de contradiction de contenu entre l’offre et la livraison, le texte de la facture prend alors précédence.

Article 3 : Conditions de livraison

1. Les livraisons sont censées être effectuées comme convenu sauf confirmation écrite expresse des deux parties indiquant le contraire. Les marchandises livrées seront supposées conformes à ce qui a été commandé, à moins qu’une réclamation écrite et motivée ne soit envoyée dans les 48 heures suivant la livraison par lettre recommandée. L’acceptation de la livraison confirme que la livraison a été effectuée comme convenu. Une réclamation éventuelle basée sur un vice caché doit être déposée par le client dans le mois suivant la découverte du défaut, faute de quoi la réclamation est irrecevable en vertu de l’article 1648 du Code civil. En outre, cette action doit être intentée dans les 6 mois suivant la livraison sous peine d’extinction.

2. Pour que la responsabilité du vendeur soit engagée, le client devra prouver le dommage. Les parties conviennent que le dommage maximal est égal au prix courant des marchandises livrées. Aucun autre dommage consécutif du client ou d’un tiers n’est pris en considération dans le cadre d’un remboursement. Toute responsabilité du vendeur est, en tout état de cause, exclue si le dommage venait à être causé par le concours d’un défaut du produit et de la faute de la victime ou d’une personne pour qui la victime est responsable. INDATEL BVBA ne peut être tenue responsable de la non-exécution ou de la corruption d’une copie de sauvegarde, de la perte de données (de toute nature) ou d’une attaque de virus avec les dommages consécutifs connexes qu’ils pourraient causer. INDATEL ne peut par ailleurs pas être tenue pour responsable des dommages résultant d’une défaillance ou de travaux d’entretien sur le réseau, les switch, les hub, les routeurs, le câblage du réseau, les lignes de communication, les serveurs, PC ou autres périphériques.

3. Les marchandises livrées restent la propriété exclusive du vendeur jusqu’au moment de leur paiement complet. Le client est toutefois responsable des marchandises livrées et le transfert de risque a lieu au moment de l’individualisation des produits vendus dans notre société. Le client est seul responsable et nous dédommagera si nécessaire pour tout dommage subi par lui-même et/ou des tiers comme conséquence de la livraison et du mode de livraison qui se serait produit sur demande du client. Durant cette période, il est interdit au client d’en disposer et nous nous réservons le droit de les reprendre aux frais du client-acheteur, aux mains duquel ils se trouvent, sans minoration du droit au paiement. À cette fin, le client remet un mandat formel et irrévocable au vendeur et s’engage envers le vendeur à lui fournir toutes les informations concernant un changement d’adresse, de profession ou une éventuelle transmission de l’entreprise.

4. Le client est tenu de communiquer l’adresse de livraison correcte en temps utile, de rendre le lieu de livraison accessible au vendeur et d’offrir une collaboration complète afin que la livraison puisse se faire comme convenu. Toutes les obligations de la part des pouvoirs publics sur place sont à prendre en charge par le client. Le client est responsable de toute indication ou instruction qu’il donne lors de la livraison des marchandises.

5. Si un délai de livraison a été convenu, celui-ci n’est pas contraignant et n’est donné qu’à titre d’information, sans obligation de livraison à une date déterminée. Le dépassement d’un délai de livraison ne peut jamais donner lieu à des amendes ou à des dédommagements à l’encontre du vendeur. Si la livraison ne peut avoir lieu à cause de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur, la livraison sera suspendue et ne sera annulée que sur accord des deux parties.

Article 4 : Garantie

La garantie ne couvre que le remplacement gratuit des pièces défectueuses, frais de main-d’oeuvre et de déplacement non compris. De plus, elle exclut toute indemnisation pour dégâts directs ou indirects. Afin de pouvoir bénéficier de la garantie, le matériel doit être livré et recueilli auprès de notre société aux frais de l’acheteur. Les marchandises sont transportées aux risques et périls de l’acheteur, indépendamment du mode de livraison. La garantie accordée n’est pas d’application :

– si les pièces et accessoires sont utilisés par l’acheteur ou son mandataire d’une manière non approuvée par notre société ;

– si l’appareil change de propriétaire sans le consentement de notre société ;

– sur les pièces en caoutchouc, les fils électriques et les rubans ;

– en cas de détérioration du matériel résultant d’un accident, d’un incendie, de dégâts des eaux, d’une

chute, d’une émeute, de guerres ou d’autres événements indépendants de la volonté ou de la responsabilité de notre société.

Article 5 : Prix et paiement

Sauf accord contraire par écrit entre les parties, le prix des marchandises commandées est considéré être le prix affiché dans la liste des prix de notre société en vigueur au moment de la commande écrite. En cas d’augmentation démontrable des frais entre le moment de la création de l’obligation d’une commande et le moment de la livraison, notre société a le droit de majorer le prix d’un montant égal à l’augmentation de frais encourue ainsi que de l’accroissement de la marge autorisé par la loi à ce moment. Les travaux d’assemblage et d’installation éventuels sont toujours à charge du client. Les factures sont payables en espèces. En cas de non-paiement à la date d’échéance, un intérêt de 12 % par an est automatiquement comptabilisé. En outre, toutes les factures impayées entraînent automatiquement l’obligation de plein droit de payer un dédommagement forfaitaire de 10 % du montant avec un minimum de 62 euros. Le non-respect de l’une des conditions de paiement ou des délais de paiement signifie que le montant restant dû est exigible immédiatement dans sa totalité. En cas de non-paiement à l’échéance ou en cas de réclamation pour une seule traite, les autres traites qui ont éventuellement été émises et qui ne sont pas encore arrivées à échéance et à assigner en vertu du contrat pour l’ensemble du montant encore dû à cause du renvoi au client des traites en sa possession. Au cas où le client présenterait un arriéré d’un paiement, déposerait une requête pour obtenir un sursis de paiement, serait déclaré en faillite, serait en liquidation ou ferait l’objet d’une saisie, tous les montants dus à notre société par le client sont immédiatement exigibles. Le consommateur-acheteur a droit à des dommages et intérêts de droit commun en cas de défaut de règlement par le vendeur. Si un motif devait exister pour retenir un quelconque paiement à cause du vendeur, seule cette portion du prix d’achat peut être payée au prorata de l’étendue du manquement.

Article 6 : Résiliation du contrat

Au cas où le client ne respecterait pas les obligations prévues dans le présent contrat, notre société se réserve le droit de requérir la résiliation légale du contrat, de récupérer les biens vendus et de réclamer des dommages et intérêts. À cet égard, chacune des clauses des présentes conditions générales de vente doit être considérée comme essentielle. En cas de retour du matériel, les frais de transport et de désassemblage sont à charge du client. Si le client, qui passe la commande, renonce toutefois à son exécution, il doit payer une indemnité forfaitaire de 30 % du prix adjugé de la facture, TVA comprise, que le client accepte expressément et sur laquelle aucune réduction n’est possible. Ceci constitue un dédommagement pour les frais et le manque à gagner, sans que notre société ait à fournir une preuve supplémentaire de l’existence et de l’étendue de ces dommages.

Article 7 : Conditions applicables et juridiction compétente

À moins qu’un accord différent n’ait été expressément conclu par écrit, ces conditions sont les seules à être d’application pour toutes les livraisons effectuées par notre société. La nullité d’une clause ou d’un passage quelconque dans une clause n’entraîne pas la nullité, respectivement, de la clause ou du reste de la clause. Le droit belge est d’application sur chaque contrat, notamment sur la création, l’existence et les conséquences du contrat. Toutes les factures de notre société sont payables en espèces à notre siège social. L’acceptation de traites ou d’un autre type de paiement espacé n’invalide pas cette clause. Par ailleurs, toutes les obligations de notre société surviennent à son siège social. Les différends concernant le contrat doivent être soumis aux tribunaux de l’arrondissement d’ Anvers. Ces dispositions sont également d’application pour les contrats avec des ressortissants de la CEE, conformément à la Convention CEE du 27-09-1968